Privacy Policy

Vår dataskyddspolicy

Vi vet att du bryr dig kring hur dina personuppgifter lagras och hanteras, och vi tar din integritet på största allvar.

Vi vill gärna att du ägnar några minuter på att läsa denna information som vi skapat för att du ska känna dig trygg i vårt uppdrag att behandla dina personuppgifter.

Våra interna processer för behandling av personuppgifter kommer alltid vara föremål för förbättringar varför denna denna policy kommer att uppdateras löpande. Därför rekommenderar vi att du återkommer till detta dokument ibland.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Vi skulle aldrig samla in mer personuppgifter från dig än nödvändigt för att tillhandahålla denna tjänst och leverera den på ett säkert vis. Likaså kommer vi aldrig att samla in, hantera eller lagra känslig information från dig eller någon annan. Känslig information kan t.ex. vara politiska, filosofiska eller religiösa åsikter, hälsodata eller liknande uppgifter.

Dessa kategorier av uppgifter samlar vi in:

 • Identifieringsuppgifter: namn och i vissa fall personnummer för digitala kontrakt.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser, inklusive postadress..

Samtycke

Vi agerar i flesta fall som personuppgiftsbiträde åt tredje part till vem du givit samtycke för databehandling. Det också finns tillfällen där vi är personuppgiftsansvarig gentemot dig och vi kommer då kräva ditt samtycke för databehandling.

Hur använder vi dessa personuppgifter

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla denna tjänst, uppfylla avtalsförpliktelser, samt ge dig rådgivning eller annan service.

Huvudsyftet med vår insamling av personuppgifter är för att dokumentera, kontrollera och behandla denna information för att fullfölja vårt avtal mellan dig och oss eller mellan dig och tredje part.

Exempel på behandling för att fullgöra ett avtal:

 • Behandling för att du kan, på ett säkert sätt, göra tillval i din bostad.
 • Behandling för att se till att en reparatör hittar till din bostad för att utföra ett reparationsärende du felanmält.

Vi kan komma att använda den information du lämnat för statistiska analyser hur våra användare brukar vår tjänst. I sådant fall maskeras dina personuppgifter.

Vilka delar vi denna information med

Vi förlitar oss på ett fåtal underleverantörer för att tillhandahålla denna tjänst. Som personuppgiftsansvarig i dessa fall delar vi aldrig ut mer information än nödvändigt.

Exempel på tillfällen där några av dina personuppgifter kan delas med underleverantörer:

 • Om du till exempel begär ett nytt lösenord skickar vi en email-adress till dig via vår email-leverantör.
 • För att du skall kunna signera ett avtal digitalt med BankID skickar vi din email-adress och personnummer till vår e-signerings-leverantör.

Hur skyddar vi denna information

Säkerheten kommer alltid först. Vi har sett till att våra system är skyddade mot olovlig access både utifrån och inifrån. Vi har också vidtagit organisatoriska och administrativa åtgärder för att säkerställa att din information är skyddad. Alla våra medarbetare genomgår en utbildning kring IT-säkerhet och vår dataskyddsmodell.

Dina rättigheter

Dina personuppgifter tillhör dig och därför har du rättigheter till denna data. Likaså vi skyddar denna data i våra system behöver vi också säkerställa din identitet innan vi kan lämna ut eller ändra den. Din begäran om att utöva dina rättigheter nedan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Eftersom vi lagrar din data på uppdrag av tredje part, den personuppgiftsansvarige, rekommenderar vi att du initierar din kontakt där.

Rätt till information

Du har rätt till att få veta vad för personuppgifter vi har lagrade från dig.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna. Vi kommer i så fall kontakta berörd part, den personuppgiftsansvarige, att utföra rättelsen.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om

 • du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns något annat rättslig grund för behandlingen
 • du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling
 • du invänder mot behandling för direkt marknadsföring
 • behandlingen är olaglig eller
 • behandlingen av personuppgifter avser underårig, om uppgifterna samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

Vi kommer i så fall kontakta berörd part, den personuppgiftsansvarige, att utföra raderingen och själva se till att dina personuppgifter raderas totalt.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge den part som har ditt samtycke till lagring och behandling inte raderat information och har ett aktivt engagemang med oss. Det kan till exempel vara i ditt och den personuppgiftsansvariges intresse att digitala avtal som undertecknats i vår tjänst finns kvar.